“พาณิชย์” ลุยรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนเรื่อง CPTPP อย่างต่อเนื่อง ณ จังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้เดินสายรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเรื่อง CPTPP อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดสัมมนาหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของไทย ในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP”
เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่มีการจัดครั้งแรกไปแล้ว
ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิกความตกลง CPTPP ก่อนเดินหน้าจัดที่สงขลา กรุงเทพฯ และขอนแก่นต่อไป

 

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าการจัดรับฟังความเห็นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคเหนือ ทั้งผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร และภาคประชาสังคม จาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน และพะเยา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 250 คน โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ มอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญจากภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาครัฐ ร่วมเสวนานำเสนอข้อมูลภาพรวมความตกลง CPTPP และประเด็นปลีกย่อยต่างๆ ตั้งแต่การเปิดตลาดสินค้า บริการ การลงทุน ประเด็นเกษตร การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ประเด็นสุขภาพและสาธารณสุข เป็นต้น และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็น ซึ่งมีมุมมองทั้งในด้านประโยชน์และผลกระทบที่จะได้รับ โดยในภาพบวกเห็นว่า CPTPP จะช่วยขยายโอกาสการค้าการลงทุนของไทย ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ ต้นทุนภาคธุรกิจลดลง ผลักดันและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนามูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขัน ขณะเดียวกัน ความท้าทายที่เกิดขึ้นคือ ผู้ประกอบการไทยก็อาจจะเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้น และไทยอาจจะต้องแก้ไขกฎหมายบางเรื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความตกลง

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้กล่าวเสริมว่า ในการจัดสัมมนารับฟังความเห็นเกี่ยวกับ CPTPP กรมฯ พร้อมเปิดกว้างสำหรับทุกภาคส่วนในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลเสนอรัฐบาลประกอบการพิจารณาเรื่องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลง CPTPP ซึ่งหลังจากนี้มีกำหนดจะจัดอีก 3 ครั้ง ที่สงขลา ( 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์)  กรุงเทพฯ ( 19 กันยายน 2561
ณ โรงแรมดุสิตธานี) และขอนแก่น ( 26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมพูลแมน) โดยประชาชนหรือผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นหรือศึกษารายละเอียด สาระสำคัญผ่านเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (www.dtn.go.th) ได้ด้วย

ทั้งนี้ CPTPP เป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมกว้างทั้งเรื่องการเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายนักธุรกิจชั่วคราว การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้า อาทิ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการแข่งขัน แรงงาน และสิ่งแวดล้อม โดยมีสมาชิกทั้งหมด 11 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์  ชิลี เปรู เม็กซิโก ญี่ปุ่น บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งที่ผ่านมา สมาชิก CPTPP ได้ลงนามความตกลงฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ เมืองซันติอาโก ประเทศชิลี ปัจจุบัน สมาชิกอยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการภายในเพื่อให้สัตยาบันความตกลงฯ คาดว่า CPTPP จะมีผลใช้บังคับต้นปี 2562 และหลังจากนั้นจะเปิดรับสมาชิกใหม่ ดังนั้น ไทยจึงยังมีเวลาที่จะศึกษา วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของการเข้าร่วม และหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการจัดรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อรวบรวมเสนอรัฐบาลประกอบการพิจารณาในเรื่องนี้ต่อไป โดยปัจจุบัน ประเทศที่แสดงความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP เพิ่มเติม เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อังกฤษ จีนไทเป (ไต้หวัน) และโคลอมเบีย เป็นต้น