“บิ๊กป้อม”เปิดสัมมนาผู้บริหารแรงงาน ย้ำ ร่วมกันนำองค์กรก้าวไปสู่การปฏิรูปประเทศ

ร.นรม.และ รมว.กลาโหม เปิดงานสัมมนาผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ย้ำ ตื่นตัว ร่วมกันแก้ไขปัญหา ผนึกกำลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ วางรากฐานให้แรงงานหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง นำพาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีข้าราชการการเมือง บริหาร อำนวยการเข้าร่วม 300 คน

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน “ทิศทางการบริหารด้านแรงงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ…สู่การปฏิรูปประเทศ”ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงาน มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านแรงงาน เป็นงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในห้วงการปฏิรูปประเทศ เพื่อนำยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศไปสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารของกระทรวงเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการบริหารขับเคลื่อนและชี้นำองค์กร การสัมมนาในวันนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นในการตื่นตัวร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของกระทรวงแรงงานให้ก้าวไปสู่ปี 2562 อยากให้ทุกคนมีกำลังใจในการทำงานและมั่นใจว่าจะผนึกกำลังร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จในการวางรากฐานที่มั่นคงด้านแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และนำพาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การสัมมนาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 ก.ย. 61 เพื่อให้ผู้บริหารกระทรวงแรงงานรับทราบทิศทางการดำเนินงานของประเทศและการเตรียมภารกิจด้านแรงงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนระดมความคิดเห็นไปสู่การจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนักปี 2562 โดยมีข้าราชการฝ่ายการเมือง ผู้บริหารระดับต้น/ระดับสูง ผู้อำนวยการระดับต้น/ระดับสูง ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 300 คน ซึ่งวันที่ 4 -5 ก.ย.61 เป็นการบรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน การเตรียมแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) การเตรียมพร้อมของแรงงานไทยกับผลกระทบจากดิสรัปชั่นเทคโนโลยีในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ตามรอยเส้นทางมังกร…สู่ทิศทางการปฏิรูปประเทศ เป็นต้น ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 และวันที่ 6 – 8 ก.ย. 61 เป็นการสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยลักลอบไปทำงานต่างประเทศ การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) การเตรียมความพร้อมด้านแรงงานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานเชิงระบบ เพื่อกำหนดทิศทางของกระทรวงแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงแรงงาน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย