กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนาเสริมแกร่ง SMEs ไทย ก้าวไกลในตลาดโลกยุค 4IR

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเรื่อง “SMEs ไทย ก้าวไกลในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Empowering SMEs Through 4IR)” ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เสริมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยียุค 4IR และพร้อมยกระดับ SMEs ไทย แข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “SMEs ไทย ก้าวไกลในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Empowering SMEs Through 4IR)” เพื่อให้ภาครัฐและภาคธุรกิจตระหนักถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี อันเป็นผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้งด้านการผลิต แรงงาน การค้า การตลาด และการลงทุน โดยการสัมมนาครั้งนี้ จะร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “4IR กับมิติใหม่ของการค้าระหว่างประเทศ” พร้อมทั้งจะมีวิทยากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะมาร่วมวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมโลก รวมทั้งการปรับกลยุทธ์ด้านการผลิตและการค้า เพื่อเสริมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยียุค 4IR (4th Industrial Revolution) ให้ SMEs ไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก

นางอรมน กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกให้แก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs สามารถนำหลักและวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอด และพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งในช่วงเช้า จะมีการอภิปราย หัวข้อ “4IR โอกาสและความท้าทายของ SMEs ไทย” โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับในช่วงบ่าย จะมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ศูนย์วิจัยกสิกร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย มาร่วมระดมสมองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยข้อคิดเห็นและเสนอแนะที่ได้การสัมมนาฯ ครั้งนี้ จะนำมาพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ การค้าและการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และผู้นำอาเซียนต่อไป

“วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย จึงต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ปรับกลยุทธ์ สร้างธุรกิจสู่ความสำเร็จ ทั้งในประเทศและเวทีการค้าโลก ซึ่งความสำเร็จของผู้ประกอบการ SMEs ไทย จะทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนในยุค 4IR จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://regis.dtn.go.th/ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย” นางอรมน กล่าว