พม. โดย สค. เตรียมการจัดสมัชชาครอบครัวประจำปี 2561 มุ่งแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

ในวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)  นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดสมัชชาครอบครัว ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ศาสตราจารย์ รณชัย คงสกนธ์ เป็นที่ปรึกษา พร้อมคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้เชื่อมประสานกระบวนการสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดและระดับชาติ เข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ นายสาโรช นักเบศร์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้จัดการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม เป็นต้น ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดสมัชชาครอบครัว และคัดเลือกประเด็นกลุ่มย่อย ตลอดจนร่างแผนดำเนินงานและ (ร่าง) กำหนดการในการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2561 ในการนี้ ที่ประชุมมีมติเลือกประเด็นความรุนแรงในครอบครัว และการกำหนดประเด็นย่อย 3 ประเด็น คือ

     (1) การสร้างกระแสสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติความเท่าเทียมทางเพศ ในการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

     (2) การเข้าถึงบริการและการบังคับใช้กฎหมาย

     (3) การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันความรุนแรงในครอบครัวโดยกลไกชุมชนและท้องถิ่น