พม. จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ครั้งที่ 1/2561 เร่งพิจารณา (ร่าง)แผนขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562 – 2564

วันที่ 3 ก.ย. 61 เวลา 13.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณา (ร่าง)แผนขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 – 2564 (ร่าง)หลักสูตรการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และ (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

การประชุมครั้งนี้ มีการรายงานสถิติการจัดระเบียบขอทาน ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศบูรณาการกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ดำเนินการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานทั่วประเทศ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พบว่า ปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 61) มีขอทานจำนวนทั้งสิ้น 380 ราย แบ่งเป็นขอทานไทย จำนวน 225 ราย ขอทานต่างด้าว จำนวน 155 ราย และมีจำนวนขอทานน้อยลงกว่าปี 2560 ที่พบว่ามีขอทาน จำนวนทั้งสิ้น 1,194 ราย แบ่งเป็นขอทานไทย จำนวน 755 ราย และขอทานต่างด้าว จำนวน 439 ราย ส่วนการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้แสดงความสามารถ ตั้งแต่ปี 2559 – ปัจจุบัน ( 20 ส.ค. 2561) พบว่ามีผู้มาขอทำบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ จำนวนทั้งสิ้น 3,466 คน แบ่งเป็นชาย จำนวน 2,323 คน และหญิง จำนวน 1,143 คน โดยจากจำนวนทั้งหมดเป็นคนพิการ 1,602 คน

ที่ประชุมได้เห็นชอบ (ร่าง)แผนขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562 – 2564 (ร่าง)หลักสูตรการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และ (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ กระทรวง พม. โดย พส. ยังได้เสนอการจัดกิจกรรมจัดโครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 24 กันยายน 2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ กรมสุขภาพจิต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของผู้แสดงความสามารถ กิจกรรมปล่อยขบวนเพื่อรณรงค์พร้อมกัน 77 จังหวัด และสำรวจความคิดเห็นของปะชาชนทั่วไป (Poll) ด้านการรณรงค์ยุติการขอทาน

กระทรวง พม. โดย พส. มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการขอทานอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน เพื่อให้คนขอทาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และไม่กลับมากระทำการขอทานซ้ำ ซึ่งทำให้บุคคลเหล่านี้ได้รับการยอมรับในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมในสังคม พร้อมทั้ง สร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคม และรณรงค์เรื่องหยุดการขอทานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นคนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง สามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

###############################