อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดร้านค้าสวัสดิการกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้ากองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ

 

วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการกรมกิจการผู้สูงอายุ และมอบเงินส่วนตัวจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เข้ากองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ ณ บริเวณชั้น ๙ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

ตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑ ข้อ ๖ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการในการริเริ่ม ดำเนินการหรือสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ โดยอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้กับบุคคลากรในกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยมีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาระเบียบที่เกี่ยวข้อง และในที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการจัดร้านค้าสวัสดิการตามข้อ ๑๐ (๖) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในการจำหน่ายสินค้าและเครื่องดื่ม ให้บริการแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ

สำหรับในช่วงเริ่มต้นทางร้านค้าสวัสดิการได้จำหน่ายเครื่องดื่ม กาแฟ และจำหน่ายเสื้อผ้า ซึ่งรับบริจาคจากอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่จากกรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนสวัสดิการกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อให้เป็นส่วนช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างมีความสุข อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้บรรลุผล เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานที่ดีในภาพรวมต่อไป