ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มอบหมายให้ นายวิมล์ อินทปัทฌาย์ ผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมการประชุมพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563 เกี่ยวกับ แผนการปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินและการดำเนินการป่าชุมชนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการพึ่งพาตนเองสู่ความยั่งยืน พ.ศ.2563 – 2565 ณ ห้องประชุมพาลาเดียม ฮอลล์ เอ โรงแรมเดอะ เบอเคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

……………………………………………………………..