ประกันสังคมครอบคลุมทุกระดับ บริการประทับใจ ก้าวล้ำทันสมัย สู่ไทยแลนด์ 4.0

รมว.แรงงาน ร่วมงานวันคล้ายวันจัดตั้งสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 28 ปี 3 กันยายน 2561 ชมเปาะประกันสังคม มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นที่พึ่งและหลักประกันในการดำรงชีวิตแก่ผู้ใช้แรงงาน       อย่างแท้จริง  ด้านเลขาธิการ สปส.ให้คำมั่น ก้าวย่างสู่ปีที่ 29 ยังคงพัฒนาไม่หยุดยั้งเพื่อขับเคลื่อนพัฒนางานประกันสังคมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน พร้อมโชว์สโลแกน “ครอบคลุมทุกระดับ บริการประทับใจ ก้าวล้ำทันสมัยสู่ไทยแลนด์ 4.0” เป็นต้นแบบในการทำงาน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันจัดตั้งสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 28 ปี ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ว่า ในโอกาสที่สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการมาครบ 28 ปี ตนชื่นชมถึงพัฒนาการของสำนักงานประกันสังคมที่พัฒนางานประกันสังคมให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นที่พึ่งและหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่แรงงาน    มาตลอด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบประกันสังคมของประเทศ ให้เข้าสู่ยุคใหม่ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน เพื่อให้ผู้ประกันตน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสอดรับกับนโยบายกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะผลักดันนโยบายด้านแรงงานต่างๆ ทั้งการให้แรงงานอิสระเข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมแก่แรงงานทุกภาคส่วน การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการที่ดีมีมาตรฐาน และเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆ เพื่อให้แรงงานได้มีหลักประกันที่ดี เหมาะสมในการดำรงชีวิต รวมถึงยกระดับการให้บริการ โดยส่งเสริมการให้บริการภาครัฐไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างเครือข่ายตัวแทนการให้บริการกับนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานทุกคน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสำนักงานประกันสังคมว่า ตลอดระยะเวลา 28 ปี สำนักงานประกันสังคมได้พัฒนางานให้ก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองแรงงานทั้งในและนอกระบบจำนวนกว่า 14 ล้านคน และในปี 2562 สำนักงานประกันสังคมได้เน้นการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ ให้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในทุกกลุ่มอาชีพ สำหรับการจัดงานครบรอบ 28 ปี ของสำนักงานประกันสังคมในปีนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่และรางวัลแก่ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานประกันสังคม     จำนวน 23 ท่าน ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ 4 ท่าน ด้านการแพทย์ 9 ท่าน ด้านนวัตกรรม 1 หน่วยงาน และด้านสนับสนุนเครือข่ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆ 9 ท่าน นอกจากได้มีการมอบโล่และเงินรางวัลให้แก่ สถานพยาบาลที่ได้รับเลือกเป็นสถานพยาบาลในดวงใจ และสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จำนวน 5 รางวัล สำหรับช่วงบ่าย จะมีการเสวนาวิชาการ เรื่อง “28 ปี ประกันสังคมครอบคลุมทุกระดับ บริการประทับใจ ก้าวล้ำทันสมัย สู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีอดีตและผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมร่วมเสวนา

เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายตลอดระยะเวลา 28 ปีที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมอยู่เคียงข้างสังคมไทย มุ่งมั่น พัฒนา เพื่อสร้างสรรค์หลักประกันชีวิตให้แก่แรงงานมาโดยตลอด พร้อมก้าวย่างสู่ปีที่ 29 สำนักงานประกันสังคมยังคงให้คำมั่นในการพัฒนาไม่หยุดยั้งเพื่อขับเคลื่อนพัฒนางานประกันสังคมให้ “ครอบคลุม ทุกระดับ บริการประทับใจ ก้าวล้ำทันสมัย สู่ไทยแลนด์ 4.0” ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายกระทรวงแรงงาน “สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม” โดยเร่งรัดผลักดันให้แรงงานนอกระบบได้รับหลักประกันอย่างทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาสิทธิประโยชน์ ปฏิรูประบบบำนาญชราภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเป็นธรรม และเท่าเทียมทางสังคม แก่แรงงานทุกกลุ่มพร้อมทั้งร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรบริการงานประกันสังคม พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มช่องทางในการให้บริการงานประกันสังคม ด้วยระบบ e – self – service เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย เข้าถึงบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมทั้ง พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความเป็นมืออาชีพในการทำงานและให้บริการ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างหลักประกันให้แรงงานมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

……………………………………………………………..

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน