๑๖ ปี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประชารัฐพัฒนาไทย ก้าวไกลสู่สวัสดิการสังคม ชู อปท. ขับเคลื่อนตำบลต้นแบบ ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “๑๖ ปี ประชารัฐพัฒนาไทย ก้าวไกลสู่สวัสดิการสังคม” ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นาง นภา กล่าวว่า วันที่ ๑ กันยายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนากรมประชาสงเคราะห์ หรือ ปัจจุบัน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อันมีเทพพระประชาบดี เทพผู้เป็นที่พึ่งและสงเคราะห์ปวงประชา ด้วยพลังแห่งการให้และแบ่งปัน “พระประชาบดี” จึงเป็นสัญลักษณ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าลูกประชาบดี ตลอด ๑๖ ปี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยังคงยึดมั่นการเป็นองค์กรหลักในการจัดสวัสดิการ เสริมสร้างพลังทางสังคม สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น มุ่งให้การช่วยเหลือ คุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพประชาชนในทุกระดับ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐพัฒนาไทย ก้าวไกลสู่สวัสดิการสังคม”

นางนภา กล่าวต่อว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการยังคงสานต่องานด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่น โดยเน้นสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ในหลายมิติ ดังนี้ ๑) การปรับกระบวนการพิจารณา และพัฒนาระบบการจ่ายเงินอุดหนุนแก่ผู้รับบริการ ด้วยระบบ “Krungthai Coperate Online” ภายใต้ concept รวดเร็ว มั่นใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒) สานฝัน ปันโอกาส แก่ผู้แสดงความสามารถ พัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ และทักษะความสามารถเฉพาะด้าน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ๓) Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้าน สร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม จากข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐ นำมาขับเคลื่อนการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย บูรณาการ One home ลงเคาะประตูบ้าน ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐ ครอบครัว ๔) กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise จุดประกายนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจที่มีคุณสมบัติจดทะเบียนรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคม ๕) ส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมของราษฎรบนพื้นที่สูง ๕ เส้นทาง ๕ จังหวัด เส้นทางการท่องเที่ยวที่ไม่ได้เป็นแค่การท่องเที่ยว แต่เป็นการสัมผัสความงดงามทางวัฒนธรรม สร้างรายได้แก่ชุมชน และนำมาจัดสวัสดิการที่เอื้อประโยชน์แก่คนในชุมชน ๖) โครงการตําบลตนแบบ หวงใยไม่ทอดทิ้งกัน จุดประกายการให้บริการสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่ และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้กรอบคิด พื้นที่เป็นตัวตั้ง ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง มุ่งประสานประชารัฐ จนเกิดการจัดบริการสวัสดิการสังคมโดยชุมชนในพื้นที่

การจัดกิจกรรม ๑๖ ปี ประชารัฐพัฒนาไทย ก้าวไกลสู่สวัสดิการสังคม ประกอบด้วย กิจกรรมพิธีสงฆ์ สักการะ พระภูมิ เจ้าที่ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักษ์รักษาลูกพระประชาบดี ซึ่งในปีนี้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดพิธีมอบ ใบประกาศเกียรติคุณและรางวัล แก่หน่วยงานและองค์กรที่สร้างคุณความดีและประโยชน์แก่สังคมจนเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้ ๑) มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่จ้างงานกลุ่มผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน ๔๔ แห่ง อาทิ สมคิดรีไซเคิล เจ้สาสั่งลุย ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด และบริษัทพาเจริญบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ๒) มอบรางวัลตำบลต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๑ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการโครงการ “ตำบลต้นแบบ ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน” โดดเด่นในพื้นที่ โดยมีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเป็น พี่เลี้ยง รวมทั้งสิ้น ๖ แห่ง แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ ระดับดีเด่น ได้แก่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา จังหวัดเชียงใหม่ ผลงาน “ข่วงเปาโมเดล” เป็นการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูศักยภาพแก่กลุ่มเสี่ยง ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง จนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ระดับดี องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน จังหวัดพะเยา และ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก จังหวัดสุโขทัย ระดับชมเชย เทศบาลตำบลวังเย็น จังหวัดฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด จังหวัดปราจีนบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม และ ๓) การมอบทุน“ประชาบดี”แก่บุตรหลานข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวง พม. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างที่มีรายได้น้อย

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมขับเคลื่อนพลังประชารัฐ พัฒนาสังคม ให้กลุ่มเป้าหมายก้าวสู่สวัสดิการสังคมอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป