อว. สร้างคน สร้างงาน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ ช่วยเหลือผู้กระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อว. สร้างคน สร้างงาน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ ช่วยเหลือผู้กระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการฝึกทักษะที่จำเป็นในด้านต่างๆ Digital/Financial/Social/English Literacy ใน 72 หน่วยจ้างงาน ครอบคลุมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และหน่วยงานใน อว.

……………………………………………………