มหาวิทยาลัยมหิดล สานต่อความสำเร็จ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล นำร่องโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นครั้งแรก

มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายชาญนะ เอี่ยมแสง (กลาง) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล” สานต่อความสำเร็จ ขยายผลนำร่องในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นครั้งแรก กับโรงเรียน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ และ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีเป้าหมายให้เป็นโรงเรียนมัธยมต้นแบบด้านการดำเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การสร้างจิตสำนึก และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี นางเขมสุภางค์ สุขประกอบ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส และ นางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์ (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เมื่อวันก่อน

ทั้งนี้โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เป็นโครงการแรกภายใต้ โครงการ Eco Town มหิดลกับชุมชน ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย รวมถึงในโรงเรียนประดับประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง จากผลสำเร็จดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีนโยบายขยายเครือข่ายไปสู่โรงเรียนต้นแบบในระดับมัธยมศึกษา โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดำเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ให้กับโรงเรียนมัธยมทั้ง 2 แห่ง เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึก เกิดเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน