2 หน่วยงานบันทึกข้อตกลง พัฒนาบุคลากร-เพิ่มพูนความรู้

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา MOU มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563-2567 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลง, นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563-2567

ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงบทบาทและคุณูปการของการพัฒนาบุคลากรขององค์กรในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน จึงได้ร่วมมือกันในการระดมทรัพยากร ด้านบุคลากร ด้านความรู้ นวัตกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการศึกษาด้านนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูดสุด

โดยขอบเขตทางวิชาการที่ทั้งสองหน่วยงานตกลงร่วมมือกัน ได้แก่

1. การพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรทุกระดับ

2. ส่งเสริมให้มีการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมทางนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ของบุคลากรร่วมกัน

3. การประชุมสัมมนาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้ด้านงานวิชาการ การวิจัยนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา

4. ส่งเสริมกิจกรรมขององค์กร ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนและพัฒนาการฝึกประสบการณ์นักศึกษาทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร

5. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายในการให้ทั้งสองหน่วยงานร่วมพัฒนาบุคลากรทางการนันทนาการ ท่องเที่ยวและกีฬา

นายโชติ ตราชู กล่าวว่า “การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว ยังจะช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อีกด้วย และนอกจากนี้ จะเป็นการช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวของไทยให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นภายหลังเกิดวิกฤติสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา และจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ให้มากขึ้น” ปลัดท่องเที่ยวฯ กล่าวทิ้งท้าย


………………………………………………..