นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ครั้งที่ 1/2563

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายแผลการขนส่งและจราจร (สนข.) พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาจราจรบนทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่อให้การบริหารจัดการจราจรบนทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการจราจรติดขัด สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการให้บริการประชาชน โดยมีองค์ประกอบ คือ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานคณะทำงาน ผู้ทำงาน ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการ สนข. และมีรองผู้อำนวยการ สนข. เป็นเลขานุการและผู้ทำงาน และผู้แทนสำนักแผนงาน สนข. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

โดยคณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ สภาพและปัญหาการจราจรบนทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา และบริหารจัดการระบบจราจรบนทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติได้ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้ทาง นอกจากนี้ มีอำนาจเรียกเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่อคณะทำงานฯ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมาย

สนข. ได้นำเสนอแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาจราจรซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ซึ่งตามแผนแม่บทฯ มีเส้นทางที่มีปัญหาการจราจรติดขัดที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 4 ช่วง ได้แก่

1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข M7 ช่วงศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2. ถนนประเสริฐมนูกิจ – งามวงศ์วาน

3. ทางด่วนขั้นที่ 1 ต่างระดับอาจณรงค์

4. ทางด่วนขั้นที่ 1 – สะพานพระราม 9 – พระราม 2

ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบ สนข. หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจราจร เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ให้ สนข. บูรณาการประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ทบทวน และสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งหมด รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และนำมาเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

…………………………………………..