กสม. สมณ์ ห่วงกังวลต่อการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมฯ ขอให้เจ้าหน้าที่รัฐ-ประชาชนยึดหลักสิทธิมนุษยชน เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างสันติ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายสมณ์ พรหมรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะผู้ดูแลการส่งเสริม คุ้มครองและตรวจสอบงานด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งของโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 อนุมัติในหลักการให้ดำเนินโครงการ โดยใช้พื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลนาทับ ตำบลตลิ่งชัน และตำบลสะกอม ในเขตอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ว่า ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นี้ ศอ.บต. จะจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการดังกล่าว และที่ผ่านมามีทั้งกลุ่มประชาชนที่สนับสนุนและคัดค้านการดำเนินโครงการด้วยเหตุความกังวลต่อผลกระทบทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการกล่าวอ้างถึงการปิดกั้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งก่อนหน้านี้ยังปรากฏรายงานข่าวจากสื่อมวลชนว่า มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเดินทางไปยังที่พักของประชาชนที่คัดค้านโครงการเพื่อสอบถามถึงการเดินทางเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้คัดค้านด้วย

นายสมณ์ เปิดเผยว่า รู้สึกห่วงกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของโครงการจะนะฯ ที่จะมีขึ้น ณ โรงเรียนจะนะวิทยา ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ ซึ่งอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ จึงขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. ศอ.บต. ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการและดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกฝ่ายครอบคลุมทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้านโครงการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการอันประกอบด้วยผลดีและผลเสียเพื่อเปิดเผยอย่างชัดเจนและคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเวทีเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

2. หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงต้องกำชับให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรง และส่งผลต่อการละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนประการอื่น เช่น สิทธิในชีวิตและร่างกาย เป็นต้น

3. ประชาชนและภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นในโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ควรตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสันติ
โดยหลีกเลี่ยงการยั่วยุและการใช้ความรุนแรงในทุกกรณี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างใกล้ชิดซึ่งรวมถึงโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตและโครงการพัฒนาอื่น ๆ โดยหวังว่าการดำเนินการของทุกภาคส่วนจะคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิชุมชน รวมทั้งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างสันติ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดการยอมรับจากทุกฝ่ายและนำไปสู่ความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ต่อไป” นายสมณ์ กล่าว

…………………………………………………..

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

10 กรกฎาคม 2563