คปภ.เปิดเกมรุกรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย พ.ร.บ. อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 – นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาคเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการประกันภัย พ.ร.บ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือที่เรียกกันว่า ประกันภัย พ.ร.บ. โดยเจ้าของรถทุกคัน จะต้องจัดทำประกันภัยรถตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะทำให้ผู้ประสบภัยจากรถทุก คนได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย เนื่องจากการประกันภัยถือเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่จะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวและสังคมส่วนรวม

การรณรงค์ในครั้งนี้มีกิจกรรมที่ประกอบไปด้วย การมอบหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนและประชาชนผู้เป็นเจ้าของรถ จำนวน 250 ใบ การปล่อยขบวนรถรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัยเพื่อประชาสัมพันธ์ไปรอบอำเภอนาดี การให้บริการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยพ.ร.บ. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ. ศ. 2535 และการเสวนาเรื่องการใช้สิทธิประโยชน์จากการประกันภัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ทั้งจากอำเภอนาดี สื่อมวลชน โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา บริษัทประกันภัย ชมรม Biker Chopper รวมทั้งนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีนายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดีให้การต้อนรับและร่วมเป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจด้วยประกันภัย พ.ร.บ. ณ โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี