กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชี้แจงประเด็นการดำเนินการช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ตกเป็นเหยื่อของการทุจริตสวมสิทธิ์

วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชี้แจงประเด็นคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ตกเป็นเหยื่อของการทุจริตสวมสิทธิ์รับเงินผู้ยากไร้ ในต่างจังหวัดตั้งแต่เดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งแม้ว่ารัฐบาลจะดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่กระทำความผิดแล้ว แต่ผู้ยากไร้ที่ถูกสวมสิทธิ์กลับไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นางนภา กล่าวว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กระทรวง พม. โดยกรม พส. ได้เร่งดำเนินการในเรื่องการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งตามอำนาจหน้าที่ และกระทรวง พม. ร่วมกับกรมภายในสังกัดได้สำรวจข้อมูลโครงการพัฒนาระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map) และผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งต้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและ ผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒ การแก้ไขปัญหาสำหรับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนและผู้ที่คาดว่าอาจถูกสวมสิทธิฯ สามารถขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของกรมได้ โดยกรมจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การสังคมสงเคราะห์และความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ประสบความเดือนร้อนแต่ละราย ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยช่วยเหลือด้านการเงินหรือสิ่งของเป็นวงเงินในการช่วยเหลือไม่เกินครอบครัวละ ๓,๐๐๐ บาท ต่อครอบครัว และช่วยติดต่อกันไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อครอบครัว ต่อปีงบประมาณ นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานในพื้นพบว่าในกรณีที่มีผู้ถูกสวมสิทธิก็จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหากมีความประสงค์ในเรื่องอื่นๆ สามารถประสานผ่านเครือข่ายหรือติดต่อที่หน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป โดยสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุกจังหวัด รวมถึงศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง