สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งขยายวันอัปโหลด (Upload) รูปถ่าย และการส่งสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (ภาค ก. Pencil & Paper)

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งขยายวันอัปโหลด (Upload) รูปถ่าย และการส่งสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (ภาค ก. Pencil & Paper) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2563 นี้
.
** หากผู้สมัครไม่อัปโหลดรูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ และจะไม่สามารถเข้าสอบได้ค่ะ **
.
ผู้สมัครสามารถจัดส่งสำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อกำกับ ระบุเลขประจำตัวสอบ และเลขประจำตัวประชาชน มายัง

ศูนย์สรรหาและแลือกสรร สำนักงาน ก.พ.
47/111 ถ. ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โดยวงเล็บที่มุมซองด้านขวาล่างว่า
(หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ)
.
ติดตามรายละเอียดและข่าวสารการสอบได้ที่
www.ocsc.go.th
ocsc2.job.thai.com