กปน. จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พร้อมนำร่องเปลี่ยนก๊อกประหยัดน้ำ ณ AOT

 

นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าให้กับพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ด้วยการให้ความรู้ผ่านการเล่นเกมลุ้นของรางวัลในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ แผนน้ำประปาปลอดภัย (WSP) วิธีประหยัดน้ำ  Water Footprint ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งก๊อกประหยัดน้ำทดแทนก๊อกน้ำแบบเดิม โดยจะเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการต่อไป

**********************************