สนพ.ปราจีนบุรี แจ้งลดสัดส่วนการฝึกอบรมฯ

สนพ.ปราจีนบุรี แจ้งลดสัดส่วนการฝึกอบรมฯ เหลือร้อยละ 10 ไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนฯ และขยายระยะเวลาการยื่นขอรับรองหลักสูตร เพื่อช่วยเหลือ สปก.ในจังหวัดปราจีนฯกว่า 190 แห่ง

นางสาววนิดา  เงินรูปงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี (สนพ.ปราจีนบุรี)   เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  มีแรงงานใน จ.ปราจีนบุรี  รวมทั้งผู้ประกอบกิจการได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก สถานประกอบกิจการไม่สามารถฝึกอบรมได้ตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี มีเขตอุตสาหกรรม 1 แห่ง นิคมอุตสาหกรรม 1 แห่ง สวนอุตสาหกรรม 3 แห่ง และสถานประกอบกิจการที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการกว่า 200 แห่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการไม่ให้เสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมาย คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงประกาศลดสัดส่วนการฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือการรับรองความรู้ความสามารถ ในปี พ.ศ.2563 จากเดิมร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด เหลือร้อยละ 10 ของลูกจ้างทั้งหมด ไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับปีนั้น

ผอ.สนพ.ปราจีนบุรี กล่าวต่อไปว่า นอกจากจะลดสัดส่วนการฝึกอบรมแล้ว ผู้ประกอบกิจการที่ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานหรือฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพให้แก่ลูกจ้างของตน ที่ฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 สามารถยื่นขอรับรองหลักสูตรเพื่อให้ความเห็นชอบภายใน 120 วัน  นับแต่เสร็จสิ้นการฝึก ซึ่งจากเดิมภายใน 60 วัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564

ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี 455 หมู่ที่ 6 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทร 0 3729 0380 ถึง 1 ต่อ 136 หรือ 137 Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

…………………………………………………………