กรมทรัพยากรธรณีจับมือมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมผนึกกำลังยกระดับองค์ความรู้ด้านธรณีศาสตร์สู่ระดับโลก

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กรมทรัพยากรธรณี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมทรัพยากรธรณีและมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานการศึกษาวิจัยในสาขาต่าง ๆ ด้านธรณีศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีธรณี ธรณีพิบัติภัย ซากดึกดำบรรพ์และทรัพยากรธรณี ตลอดจนกิจกรรมการสำรวจทางธรณีศาสตร์ การขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ การจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ การประชุมวิชาการทั้งระดับประเทศและระดับโลก และเพื่อพัฒนาบุคลากรของสองฝ่ายให้มีความรู้ที่ทันสมัย ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยพิธีลงนามครั้งนี้ มีนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ลงนาม พร้อมด้วยสักขีพยานทั้งสองฝ่ายและผู้เข้าร่วมในพิธีจำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี