สคบ.จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและกำกับติดตามเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา

 

วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและกำกับติดตามเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องบรรยาย ๔ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้มีการลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงการจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกัน อีกทั้งส่งเสริมความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้แก่อาจารย์ นิสิต นักศึกษา รวมถึงบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป