ผู้ช่วย รมว. แรงงาน เปิดโครงการ “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้แรงงาน

Featured Video Play Icon

วันที่ 29 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศ วรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจํากระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงาน โครงการ “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม นางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรม สํานักงานประกันสังคม นายแพทย์ ชุมพล เดชะอําไพ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นายสุรสิทธิ์ ศรีแก้ว ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการสํานักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับ

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับสื่อมวลชน ในโอกาสเป็นประธานในการจัดงาน Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ว่ากระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคม มีนโยบายที่เน้นการสนับสนุนการขับเคลื่อน การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุก ให้กับผู้ประกันตนในสถานประกอบการ โดยให้ความสําคัญ ในเรื่องสุขภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นหลัก ในการจัดงานในวันนี้ ตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะโครงการนี้สามารถสนองตอบสภาพปัจจัยซึ่งประเทศไทย และทั่วโลกได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการออกกําลังกาย การบริโภคอาหาร ที่สะอาด เป็นประโยชน์ เหมาะสม ถูกหลักอนามัย และมีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ําเสมอ อันจะนําไปสู่ คุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งกาย และใจ รวมทั้งแนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมด้านสุขภาพ ผ่านหลักการ 3 H ได้แก่ Helping การดูแลให้ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน Healthy การส่งเสริมให้มีสุขภาพและป้องกันโรคให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน Harmless การดําเนินกิจกรรมเพื่อลดอันตรายและสร้างความปลอดภัยทั้งในการทํางาน และนอกเวลาการทํางาน

ด้านนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การจัดงาน “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” ร่วมกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในครั้งนี้ว่า การดําเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือที่ดีระหว่าง นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สถานพยาบาลและหน่วยงานภาคีเครือข่าย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสําคัญกับสํานักงาน ประกันสังคม ร่วมกันรณรงค์การขับเคลื่อนการจัดงานฯ โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ “ป้องกันก่อนเยียวยา” และ เรื่อง โรคจากการทํางาน พร้อมกันนี้ยังมีการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี การจัดนิทรรศการด้านการฝึกอาชีพ ด้านการแพทย์ การฟื้นฟู สมรรถภาพคนงาน จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี และนิทรรศการส่งเสริม ด้านความปลอดภัยในการทํางาน จากศูนย์ความปลอดภัยในการทํางาน กิจกรรมของสํานักงานประกันสังคม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยดําเนินการตามหลักการ Social distancing เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19

อย่างไรก็ดี สํานักงานประกันสังคม โดยกระทรวงแรงงาน มีความตั้งใจ ที่จะดูแลแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองมีหลักประกันความมั่นคงในการทํางาน การเข้าถึง บริการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม และนําไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในชีวิตต่อไป