กสร.อบรมพนักงานตรวจความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมาย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดฝึกอบรมพนักงานตรวจความปลอดภัย เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านความปลอดภัย ลดอัตราจากการทำงาน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การคุ้มครองคนทำงานให้มีความปลอดภัยในการทำงานเป็นภารกิจสำคัญของกสร. โดยมีพนักงานตรวจความปลอดภัยที่เป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่กำกับ ดูแลให้นายจ้าง ลูกจ้างปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดีให้แก่แรงงาน ทั้งนี้ พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 กำหนดให้ผู้ที่จะเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่กำหนด เช่น สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ในกรณีจบปริญญาตรีสาขาอื่นต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจความปลอดภัยตามที่กสร.กำหนด ซึ่งปัจจุบันกสร.ได้มีการบรรจุข้าราชการ และพนักงานราชการไปปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อทำหน้าที่เป็นพนักงานตรวจความปลอดภัย กสร. จึงได้จัดฝึกอบรมพนักงานตรวจความปลอดภัยขึ้น ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 14 กันยายน 2561 รวม 15 วัน ซึ่งมีทั้งการให้ความรู้ภาคทฤษฎี การฝึกภาคปฏิบัติและการฝึกตรวจจริงในสถานประกอบกิจการ

นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า กสร. มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติที่สามารถแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัย มีความรู้ มีทักษะสามารถให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้างกับสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ในด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ มีความเชี่ยวชาญ และความชำนาญเฉพาะด้าน ในลักษณะมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนทำหน้าที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป