รมว.แรงงาน ให้โอวาทเยาวชนไทย สร้างขวัญและกำลังใจ ลุย! เวทีอาเซียน

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องรับรองรัฐมนตรี ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้โอวาทแก่คณะเยาวชนตัวแทนประเทศไทยจำนวน 52 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวให้โอวาทและอวยพรว่าในนามของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาพบกับตัวแทนประเทศไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ซึ่งครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2561 – 2 กันยายน 2561 จึงขออวยพรให้ตัวแทนประเทศไทยทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แสดงฝีมืออย่างเต็มกำลังความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ เพื่อนำมาซึ่งชื่อเสียงของประเทศไทย อีกทั้งการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับฝีมือแรงงานของตนเองให้สูงขึ้น และเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังต่อไป รวมถึงได้เล็งเห็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาฝีมือตนเอง เพื่อเป็นการยกระดับสถานะของประเทศทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นำมาซึ่งการลงทุนจากต่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศมีรายได้และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จะเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีของรัฐบาล ใน 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาค

พลตำรวจเอก กล่าวต่อไปว่าการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนเป็นข้อตกลงของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยกำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ทุกๆ 2 ปี และบรรจุไว้เป็นกิจกรรมหนึ่งของแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้พิมพ์เขียวประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม องค์กรนายจ้าง และลูกจ้าง เพื่อพัฒนากำลังแรงงานที่มีคุณภาพ และมุ่งสร้างอาเซียนให้เป็นภูมิภาคแห่งความร่วมมือ

“การแข่งขันครั้งนี้เป็นการรวมสุดยอดเยาวชนที่มีทักษะะฝีมือ และเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มุ่งหวังให้สะท้อนให้เห็นถึงทักษะฝีมือของเยาวชนในภูมิภาค และการพัฒนาที่ก้าวหน้าทัดเทียมมาตรฐานสากล ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญเท่ากับประสบการณ์ที่ได้รับ จึงขอให้เยาวชนมีความตั้งใจทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด ในช่วงระหว่างการแข่งขันต้องมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ การแต่งกายที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้จะติดตัวนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพในอนาคตได้” รมว.แรงงาน กล่าว