ทางหลวงชนบท เชื่อมโครงข่ายทาง เสริมท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขยายถนนเพิ่มเลนจักรยาน สาย นม.3052 อ.วังน้ำเขียว,ปากช่อง จ.นครราชสีมา เสร็จสมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3052แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 – บ้านท่ามะปรางค์ (ตอนที่ 2) อำเภอวังน้ำเขียว, ปากช่องจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทางจักรยาน เสร็จสมบูรณ์

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ในเรื่องการปรับปรุงยกระดับมาตรฐานโครงข่ายทางเพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย นม.3052 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 – บ้านท่ามะปรางค์ (ตอนที่ 2) อำเภอวังน้ำเขียว, ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
พร้อมก่อสร้างทางจักรยาน ซึ่งเป็นสายทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาแผงม้า อุทยานแห่งชาติคลองปลากั้ง อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง และอุทยานแห่งชาติทับลาน รวมถึงเส้นทางดังกล่าวยังมีแหล่งสินค้าทางการเกษตรที่น่าสนใจ เช่น ผลิตภัณฑ์จากองุ่น ฯลฯ

นอกจากนี้ยังเป็นโครงข่ายที่เชื่อมระหว่างถนนมิตรภาพ อำเภอปากช่อง ไปยังถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 อีกด้วยการก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย นม.3052 มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 บริเวณ กม.ที่ 168+300 อยู่ในพื้นที่ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งลักษณะการก่อสร้างเป็นการขยายผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไหล่ทาง จำนวน 2 ช่องจราจร ไป-กลับ ระยะทางประมาณ 44.165 กิโลเมตร ก่อสร้างและปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 แห่ง พร้อมก่อสร้างทางจักรยาน (แยกจากผิวจราจร) บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ระยะทาง 333 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 349 ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

……………………………………………………………..