สค.พม. ศูนย์เรียนรู้ฯ ภาคกลาง นนทบุรี จัดกิจกรรม 3s Strong Strength Smart เสริมสร้างแกนนำครอบครัว รุ่นใหม่

สค.พม. ศูนย์เรียนรู้ฯ ภาคกลาง นนทบุรี เร่งสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์สถาบันครอบครัวลดความรุนแรงครอบครัวชุมชนภายใต้ชมรมริบบิ้นขาว (White Ribbon Club) บูรณาการ กิจกรรม 3s Strong Strength Smart เสริมสร้างแกนนำครอบครัว รุ่นใหม่

นาย ลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา เปิดผยว่า โครงการขยายเครือข่ายชมรมริบบิ้นขาว (White Ribbon Club) ภายใต้กิจกรรม ๓S Strong Strength Smart เสริมสร้างแกนนำสู่ความเข้มแข็งของสถาบันและครอบครัว// วันที่ 27 สืงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชลทิพย์ สีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก.นาง ลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยายเครือข่ายชมรมริบบิ้นขาว (White Ribbon Club) ภายใต้กิจกรรม ๓S Strong Strength Smart เสริมสร้างแกนนำสู่ความเข้มแข็งของสถาบันและครอบครัว ให้กับ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มาจากทั้ง ๑๖ อำเภอ ได้แก่ ๑. อำเภอพระนครศรีอยุธยา ๒. อำเภอท่าเรือ ๓. อำเภอนครหลวง ๔. อำเภอบางไทร ๕. อำเภอบางบาล ๖. อำเภอบางปะอิน ๗. อำเภอบางปะหัน ๘. อำเภอผักไห่ ๙. อำเภอภาชี ๑๐. อำเภอลาดบัวหลวง ๑๑. อำเภอวังน้อย ๑๒. อำเภอเสนา ๑๓. อำเภอบางซ้าย ๑๔. อำเภออุทัย ๑๕. อำเภอมหาราช ๑๖.อำเภอบ้านแพรก เพื่ออบรมให้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ กำหนดกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งฝึกภาคปฏิบัติในการเขียนโครงการ จากสถานการณ์ปัญหาภายในโรงเรียน ครอบครัว สถานการณ์สังคมในปัจจุบัน อันจะได้นำไปดำเนินงานชมรมริบบิ้นขาวในสถานศึกษา อันเป็นกลไกเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว รวมถึงต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้กระบวนการ ๓S Strong Strength Smart คือ“Strong” : เสริมสร้างความแข็งแรงทางร่างกาย ความคิดและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ “Strength” : เสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ การรู้เท่าทันสถานการณ์ การมีทักษะในการป้องกันตนเอง “Smart” : บุคลิกภาพ สัมพันธภาพ และ การมีภาวะผู้นำ และสร้างภูมิคุ้มกัน ให้เกิดแกนนำในสถาบันที่เข้มแข็ง การนี้ได้รับความร่วมมือในการบูรณาการโครงการร่วมกับคณะครู และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างดีจัด