พช.นนทบุรี ร่วมแสดงผลงานความสำเร็จปลูกผักสวนครัว พร้อมรับนโยบายสานต่อสู่เฟส 2

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามแนวทาง “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน” ณ บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 3 และ 12 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี และพัฒนาการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ร่วมให้การต้อนรับ


ในการนี้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ในพื้นที้จังหวัดนนทบุรี นางอนงค์ วรวรรณปรีชา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของจังหวัดนนทบุรี


สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลต้นแบบการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน มอบไม้ผลคู่ชีวิตครัวเรือน อาทิ กล้วย 5 หน่อ มะละกอ 5 ต้น แก่พัฒนาการจังหวัดที่มาร่วมงาน เยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมการปลูกผักของแต่ละจังหวัดที่มาจัดแสดงผลงาน และตรวจเยี่ยมชมแปลงปลูกผักของครัวเรือนต้นแบบ บ้านโพธิ์ศรี ทั้ง 2 หมู่บ้าน


นอกจากนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวมอบนโยบายขยายผลแห่งความสำเร็จของกิจกรรมปลูกผักสวนครัว พร้อมขยายผลสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะที่ 2 (เฟส 2) โดยเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 5 ธันวาคม 2563 และกล่าวว่าหัวใจสำคัญของการปลูกผักสวนครัว 5 ประการ คือ

1.ต้องมีความต่อเนื่องและเป็นพลังแห่งความร่วมมือ

2.ร่วมมือกันทำทั้งครอบครัว

3.ร่วมกันสร้างชุมชนให้เป็นสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4.สร้างให้เป็นวัฒนธรรมการปลูกพืชผักเป็นสิ่งที่ดีงามสืบทอดกันต่อไปอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรม

5.พลังแห่งความร่วมมือของครอบครัวและชุมชนในการช่วยเหลือสู่ความยั่งยืนด้วยวิถีพอเพียง

สำหรับกิจกรรมปลูกผักสวนครัวภายใต้ “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน” มีวัตถุประสงค์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการลดรายจ่ายของประชาชนในสภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว และเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

………………………………………………………………..