“บิ๊กอู๋” มอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018 ชูต้นแบบสถานประกอบกิจการที่ดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018 ชูต้นแบบสถานประกอบกิจการที่ดี ยกระดับการดูแลแรงงานตามแนวทางประชารัฐ ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยกล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญของภาคการผลิตที่ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน หากสถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐานตามหลักสากล ย่อมส่งผลต่อให้ผู้ใช้แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่จะนำประเทศไทยเข้าสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน มีนโยบายสำคัญในการผลักดันและสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในวงการแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอด ซึ่งเป็นการสร้างและวางรากฐานให้สังคมไทยเกิดความอยู่ดีมีสุข โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตอบสนองวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ประชารัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีมาตรฐานการทำงานในทุกด้าน ทั้งระบบบริหารจัดการ แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการ การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแนวทางประชารัฐมาโดยตลอด การจัดงานมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018 ถือเป็นก้าวหนึ่งของการร่วมกันพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ประชารัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี เป็นสากลตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยกระทรวงแรงงานได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (โรงงานอยุธยา) ขนาดกลาง บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (โรงงานโรจนะ) และขนาดเล็ก บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ ยังมี การมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย จำนวน 27 รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 234 รางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 187 รางวัล และสถานประกอบกิจการที่นำตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปประชาสัมพันธ์ 30 รางวัล รวมทั้งสิ้น 478 รางวัล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูสถานประกอบกิจการที่ให้ความสำคัญและดูแลแรงงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบกิจการอื่น ๆ ต่อไป