เทสโก้ โลตัส เปิดสาขาที่ 2,000 ตอกย้าความเชื่อมั่นในประเทศไทย เดินหน้าลงทุน พร้อมสร้างประโยชน์ให้เศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

23 สิงหาคม 2561 — เทสโก้ โลตัส เปิดสาขาลาดับที่ 2,000 อย่างเป็นทางการ ตอกย้าถึงความเชื่อมั่นในประเทศไทยของกลุ่มเทสโก้ซึ่งเป็นกลุ่มค้าปลีกชั้นนาที่มีเครือข่ายร้านค้าทั่วโลก โดยประเทศไทยเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกลุ่มเทสโก้รองจากสหราชอาณาจักร เทสโก้ โลตัส เดินหน้าลงทุนขยายสาขา ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าในประเทศไทยให้ดียิ่งๆ ขึ้นทุกวัน ผ่านการจาหน่ายสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงได้ พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีเยี่ยม นอกจากนั้น ยังเดินหน้าสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมไทย ผ่านโครงการซื้อสินค้าเกษตรโดยตรงจากเกษตรกร และช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นรอบๆ สาขาทั่วประเทศ

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “ วันนี้นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สาคัญของ เทสโก้ โลตัส เนื่องในโอกาสที่เราได้เปิดสาขาลาดับที่ 2,000 ตลอดระยะเวลากว่า 24 ปีที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัส ได้เติบโตเคียงข้างเศรษฐกิจและสังคมไทยมาโดยตลอด โดยได้ลงทุนเพื่อขยายขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องผ่านการเปิดสาขาใหม่และพัฒนาช่องทางจาหน่ายสินค้าออนไลน์ เพื่อให้บริการลูกค้าของเราให้ดียิ่งๆ ขึ้นทุกวัน ด้วยการจาหน่ายสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงได้ พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีเยี่ยม สาหรับเทสโก้ โลตัส สาขาที่ 2,000 ซึ่งตั้งอยู่ที่บางกรวย – ไทรน้อย ถือเป็นสาขาที่มีพื้นที่จาหน่ายสินค้าของเทสโก้ โลตัส ขนาดใหญ่ที่สุดที่เปิดใหม่ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่พื้นที่ศูนย์การค้าก็มีผู้เช่าที่หลากหลาย ทั้งร้านค้าและร้านอาหารชั้นนา มอบสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้ายุค 4.0 อย่างแท้จริง”

“ นอกเหนือจากการขยายธุรกิจและการบริการลูกค้าให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ การเปิดสาขาใหม่ยังช่วยสร้างประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ผ่านการจ้างงานในท้องถิ่น และเป็นการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้แก่เกษตรกรและธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งโครงการรับซื้อผลิตผลโดยตรงจากเกษตรกรของเรา ได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี พ . ศ . 2553 และมีการเพิ่มปริมาณการรับซื้อต่อเนื่องทุกปี ล่าสุด ในปี พ . ศ . 2560 เทสโก้ โลตัส รับซื้อผลิตผลทางการเกษตรกว่า 200,000 ตัน จากแหล่งเพาะปลูกกว่า 5,100 แหล่ง สร้างรายได้ที่เป็นธรรมและยั่งยืนให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ นอกจากนี้ เราร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรและธุรกิจเอสเอ็มอีเพื่อผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์เทสโก้ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตและขยายช่องทางการตลาดผ่านสาขาของเทสโก้ โลตัส ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ส่วนชุมชนรอบข้างสาขาของเรายังได้รับประโยชน์จากโครงการเพื่อสังคมต่างๆ อาทิ โครงการอาหารดีพี่ให้น้อง มอบอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ให้กับโรงเรียนที่ยากไร้ทั่วประเทศ โครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน บริจาคอาหารที่จาหน่ายไม่หมดแต่ยังรับประทานได้ให้กับผู้ยากไร้ โครงการมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย และการช่วยเหลือชุมชนในรูปแบบอื่นๆ ผ่านสาขาของเรา ”

เทสโก้ โลตัส บางกรวย – ไทรน้อย ตั้งอยู่ในอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยเป็นทาเลที่มีศักยภาพสูง มีเครือข่ายด้านคมนาคมที่ครอบคลุม อาทิ ถนนวงแหวน ทางด่วน รถไฟฟ้าสายสีม่วง ท่าเรือ และระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ที่เชื่อมต่อย่านนี้เข้ากับกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย

“เทสโก้ โลตัส บางกรวย – ไทรน้อย มีจุดเด่นต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุค 4.0 อย่างแท้จริง อาทิ เทคโนโลยีสแกนสินค้า Scan As You Shop จากประเทศอังกฤษ เพื่อการช้อปปิ้งที่สนุกและสะดวกขึ้นของลูกค้า, การชาระเงินผ่าน QR code ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ทุกเคาน์เตอร์ ตอบโจทย์สังคมไร้เงินสด, กรีนเลน ช่องทางชาระเงินพิเศษสาหรับลูกค้าที่ไม่รับถุงพลาสติก, สัญญาณ WiFi ฟรีสาหรับลูกค้าครอบคลุมทุกบริเวณ ทั้งในไฮเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์การค้า และศูนย์อาหาร นอกจากนั้นบริเวณด้านนอกสาขา ยังมีเลนปั่นจักรยานยาว 1.2 กิโลเมตร ลานอเนกประสงค์ ศาลา ส่วนหย่อม และลานออกกาลังกาย เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนในชุมชนสามารถใช้ออกกาลังกายและพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย หลังคาลานจอดรถติดตั้งแผงโซล่าร์พื้นที่กว่า 450 ตารางเมตร ผลิตกระแสไฟฟ้าสาหรับใช้ในบริเวณศูนย์อาหาร ศูนย์รีไซเคิลให้ลูกค้าสามารถรีไซเคิลขยะประเภทต่างๆ อาทิ กล่องยูเอชที ซองผลิตภัณฑ์ กระดาษ และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่ภายในสาขามีเครื่องรีไซเคิลที่ลูกค้าสามารถนาขวดพลาสติกและกระป๋องน้าอัดลมมารีไซเคิล โดยจะได้รับแต้มกรีนพ้อยท์ 50 แต้มสาหรับขวดและกระป๋องทุกใบ เราเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้า สนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนรอบข้าง และรักษาสิ่งแวดล้อมของเรา ” นายสมพงษ์ กล่าวสรุป
เทสโก้ โลตัส บางกรวย – ไทรน้อย เปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม พ . ศ . 2561
………………………………….