กรมการท่องเที่ยวเตือนบริษัททัวร์ ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวล่วงหน้า 30 วันก่อนหมดอายุ

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวเตือนให้ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งที่มีอายุใบอนุญาตทุก 2 ปี ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้ล่วงหน้า 30 วัน โดยไม่ควรปล่อยให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมดอายุ ไม่เช่นนั้นจะถือว่าผู้ประกอบการเข้าหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวใหม่ ซึ่งจะเป็นการยื่นเอกสารใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง โดยผู้ประกอบการจะสามารถใช้ชื่อบริษัทเดิมได้ แต่จะได้รับหมายเลขใบอนุญาตใหม่ และจะมีความยุ่งยากในการวางเงินหลักประกัน

ทั้งนี้ การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทนิติบุคคล บริษัทจำกัด (มหาชน) บริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด ในปัจจุบันมีหลักเกณฑ์ในการวางเงินหลักประกันคือ
1.ประเภททั่วไป 200,000 บาท 2.นำเที่ยวจากต่างประเทศ 100,000 บาท 3.นำเที่ยวในประเทศ 50,000 บาท และ 4.นำเที่ยวเฉพาะพื้นที่ 10,000 บาท รวมทั้งมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวฉบับละ 2,000 บาทด้วย

กรมการท่องเที่ยวจึงขอย้ำเตือนผู้ประกอบการระมัดระวังไม่ควรให้ใบอนุญาตหมดอายุมิเช่นนั้นจะสร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้ประกอบการเพราะจะถูกเพิกถอนหรือยกเลิกใบอนุญาตได้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้รับใบอนุญาตในปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 12,514 ราย เป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายใหม่ 8 ราย และมีผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 78,261 ราย เป็นใบอนุญาตรายใหม่ 40 ราย