สำนักงานยุวกาชาด นำร่องเตรียมพร้อมดำเนินการ ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการนำร่องเตรียมพร้อมก่อนดำเนินการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ จำนวน 5 ไร่ เพื่อ​ตรวจประเมินความสมบูรณ์ต้นราชพฤกษ์ จำนวน 860 ต้น และสำรวจพื้นที่ที่คงเหลือ เพื่อประเมินเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำพระองค์เพิ่มเติม จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ต้นมหาพรหมราชินี ต้นรวงผึ้ง และต้นจำปีสิรินธร

…………………………………..