พม. ขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ชั้น ๓ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (ก.ส.ค.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑โดยมี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะกรรมการเข้าร่วมประชุม

พลเอก อนันตพร กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (ก.ส.ค.)มีมติเห็นชอบเรื่องพิจารณาใน ๔ ประเด็น ดังนี้
๑) การทบทวนร่าง ยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๑.๑ เปลี่ยนชื่อ “ร่าง ยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๓พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔”เป็น “แผนพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕”
๑.๒ ทบทวนร่าง ยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔โดยกำหนดองค์ประกอบของแผน เช่น มาตรการ กลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด วงเงินและแหล่งงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและเหมาะสมกับระยะเวลาของแผนที่เหลืออยู่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒) ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วย การบริหารกองทุนการรับเงิน
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. …. เพื่อให้ระเบียบฯ มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบอื่น ๆ
๓) ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน
การรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนและการควบคุมการใช้จ่ายเงินของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. …. เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างภายในของกระทรวงฯ ซึ่งได้โอนภารกิจกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมาอยู่ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
๔) การปรับปรุงระเบียบและข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการรับรองมาตรฐานองค์กรสวัสดิการชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. …. โดยเพิ่มเหตุผลความเป็นมาของการจัดทำระเบียบและข้อกำหนดดังกล่าว

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ มุ่งขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ ทั้งในเชิงป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต พร้อมตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย