ส.ป.ก. จัดโครงการ “ตู้ปันสุข ส.ป.ก.” ….หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมี ร่วมแบ่งปัน….

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ “ตู้ปันสุข ส.ป.ก.หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน” โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมกิจกรรมแบ่งปันความสุข ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โครงการ “ตู้ปันสุข ส.ป.ก.หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน” เป็นโครงการที่ ส.ป.ก. จัดขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นการเพิ่มช่องทางในการแบ่งปัน โดยกระจายไปยังสถานที่ คือ

1.ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์

2.ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3.ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก

โครงการ “ตู้ปันสุข ส.ป.ก.หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน” เป็นกิจกรรมการทำคุณความดีด้วยน้ำใจแบ่งปันแก่ส่วนรวม ชุมชนและสังคม รวมถึงสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

………………………………………………………………