ก.แรงงาน เร่งผลิตหัวหน้ามืออาชีพ ป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมใน หัวหน้างานมืออาชีพ (Super Blue Collar) เสริมความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายว่าการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีทั้งด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน ในการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และต้องการกำลังคนที่มีฝีมือเป็นจำนวนมาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กพร.เร่งผลิตและพัฒนากำลังคน

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมในฐานะหัวหน้างานในสายการผลิตของสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากสถาบัน AHRDA และสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เกี่ยวกับการวิเคราะห์บุคลิก ลักษณะนิสัย ความรู้ ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา นำไปใช้ในการประกอบการพิจารณาสั่งงานและมอบหมายงานอย่างเหมาะสม ทำให้การปฏิบัติงานประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนหัวข้ออื่นๆ ที่จะได้เรียนรู้ เช่น หลักจิตวิทยา ทักษะพื้นฐานการผลิต การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ การบริหารจัดการ 5 ส. เป็นต้น โดยใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 120 ชั่วโมง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ

“หลักสูตรสาขาหัวหน้างานมืออาชีพ เป็นเพียงหลักสูตรหนึ่งสถาบัน AHRDA ดำเนินการ ยังมีอีกกว่า 40 หลักสูตร ในการยกระดับกำลังแรงงานเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่พร้อมให้บริการในการพัฒนาทักษะฝีมือ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างพัฒนาช่างเทคนิคและวิศวกรที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ รวมถึงพัฒนาครูฝึกในโรงงาน (Train the Trainer) ในการถ่ายทอดทักษะและการบริหารจัดการให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือโทร 0 2315 3789” อธิบดีกพร.กล่าว