กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19  

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานงานแถลงข่าว โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ร่วมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารระดับสูงทส. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ) กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กทม.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนบัณฑิตที่ตกงานให้มีงานทำ โดยมีหน่วยงานที่ดำเนินการจ้าง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมป่าไม้, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 5 โครงการ รวมอัตราการจ้างงาน จำนวน 16,488 อัตรา อัตราการจ้างเหมา 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน พ.ศ.2563 ใช้งบประมาณจำนวน 445,176,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาพื้นที่ชุมชนของตนเอง และสนับสนุนช่วยเหลือภาครัฐในการสำรวจ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน อีกทั้งยังร่วมสร้างศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ฉุกเฉินของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “สำหรับการจ้างงานทั้ง 4 หน่วยงาน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับจำนวน 7,255 อัตรา กรมป่าไม้ รับจำนวน 5,058 อัตรา ทำหน้าที่ลูกจ้างผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในการปฎิบัติงานตามนโยบาย คทช. ทำการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และโครงการจ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ “สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้” ขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับจำนวน 3,500 อัตรา ไปเป็นลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหารของสัตว์ป่า ส่วนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับจำนวน 675 อัตรา เพื่อทำโครงการจ้างสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน”

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า “การจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ แหล่งอาหารสัตว์ป่า เตรียมจ้างงานจำนวน 3,500 อัตรา งบประมาณ 94,500,000 บาท จ้างปฎิบัติงานตามเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 60 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 56 แห่ง หน่วยควบคุมพื้นที่ที่เตรียมประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 2 แห่ง โดยลักษณะงานเป็นการปรับปรุง ฟื้นฟู ขุดลอกแหล่งน้ำที่เตื้นเขินให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้น จำนวน 507 แหล่ง รวมถึงสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็กให้สัตว์ป่าได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 1,600 บ่อ รวมทั้งเก็บข้อมูลชนิดสัตว์ป่า ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ำ เพื่อการวางแผนรับมือภัยแล้ง ภัยธรรมชาติ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และส่งเสริมให้ประชาชนได้สร้างความรู้ความเข้าใจจากการปฎิบัติงานทำให้เกิดทักษะและความร่วมมือการแก้ปัญหาภัยแล้ง และการจัดการการท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่า อีกด้วย

……………………………………………………………………