โฆษกกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะช่องทางให้คำปรึกษาการใช้สมุนไพรแก่ผู้ป่วยโรคไต

โฆษกกรมการแพทย์แผนไทยฯ เตรียมหารือสมาคมโรคไต เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน แนะช่องทางการสื่อสารสาหรับผู้ป่วยโรคไตที่ต้องการปรึกษาเรื่องสมุนไพร ย้ำถึงเวลาที่ควรบูรณาการสมุนไพรใน การวิจัยผลต่อการใช้ระยะยาว

นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในฐานะโฆษกกรม กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต้องขอขอบคุณสมาคมโรคไต ที่ออกมาเตือนกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรที่ไม่เหมาะกับภาวะโรคของผู้ป่วย ถือว่าเป็นข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ยา เครื่องดื่มหลายชนิดล้วนมีผลต่อผู้ป่วยกลุ่มภาวะไตอ่อนแอ ทั้งสิ้น ไม่เฉพาะสมุนไพรเท่านั้นที่มีผลกระทบดังกล่าว ดังนั้นในส่วนของการให้บริการของหมอแผนไทยเองก็จะ แนะนำและระมัดระวังเรื่องการรักษากับผู้ป่วยโรคไตมากด้วยเช่นกัน ซึ่งก็สอดคล้องกับการแพทย์แผนปัจจุบัน

สำหรับสมุนไพรที่ประชาชนใช้จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ กลุ่มที่เป็นยาจากสมุนไพร กลุ่มเครื่องสำอาง และกลุ่มเสริมอาหาร รวมถึงใช้สมุนไพรแบบพึ่งพาตนเองตามวิถีชีวิตของชุมชน กรณีที่มีการนำสมุนไพรไปใช้เป็นยา รักษาโรคนั้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง ไม่ใช่กินพร่ำเพรื่อไม่มีที่สิ้นสุด แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ การกินโดยเชื่อคำโฆษณา เชื่อคำบอกเล่า และกินกันระยะยาว จึงส่งผลเสียต่อร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรวดเร็วและกระแสจากสื่อสังคมออนไลน์ที่แชร์กันโดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูล ทำให้ประชาชนหลงเชื่อ

ดังนั้นจึงขอเตือนประชาชน หากต้องการใช้สมุนไพรต้องใช้สมุนไพรให้ถูกต้น ถูกส่วน ถูกขนาด ถูกวิธี และ ใช้สมุนไพรให้ถูกกับโรค ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องมีการเรียนรู้หรือปรึกษาผู้รู้จริง เช่น แพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลทั่วไป การเข้าไม่ถึงข้อมูลที่ถูกต้อง จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการตัดสินใจผิดพลาดในการเลือกใช้สมุนไพรจนเกิดผลกระทบ เป็นข่าวผ่านสื่อบ่อย ๆ ดังนั้นการบริโภคผัก ผลไม้ เป็นอาหารตามวิถีชีวิตปกติ ไม่ได้นำไปดัดแปลงเป็นสารสกัดหรือ เป็นยา ถือว่ามีความปลอดภัย ซึ่งจะแตกต่างจากการโฆษณาเชิญชวนเชื่อผ่านสื่อออนไลน์ จึงถึงเวลาที่ควรมีการบูรณาการสมุนไพรในการวิจัยผลต่อการใช้ระยะยาวในเชิงคลินิก เพื่อรักษาภูมิปัญญาชาติ ผลทางด้านยาหรือ ผลทางด้านเคมีที่มีต่ออวัยวะต่างๆ และสุขภาพในองค์รวมมีผลต่อบุคคลแตกต่างกัน เพราะระดับสารสะสมในร่างกาย ของคนมีผลไม่เหมือนกัน เช่น เกลือแกงซึ่งเป็นสารไม่มีผลต่อคนปกติแต่จะมีความเสี่ยงต่อคนที่มีระดับค่าไตผิดปกติ เหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลที่กรมจะได้ศึกษา พัฒนา เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีช่องทางการสื่อสาร ที่ประชาชนสามารถเข้ามาสอบถาม ได้ เป็นการสื่อสารแบบสองทาง คือ Call Center 0 2591 7007 หรือไลน์แอดกรมการแพทย์แผนไทย เว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทย และเฟสบุ๊คกรมฯ เพื่อรับรู้ข่าวสาร