ประกันสังคมเตือนผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ประกันสังคม เน้นย้ำผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลผ่านช่องทางต่าง ๆ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง

นายสุรเดช  วลีอิทธิกุล  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ประกันตน ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกของกองทุนประกันสังคม เมื่อถูกหักเงินสมทบแล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิว่ามีสิทธิการรักษาพยาบาลที่ไหน หากพบปัญหาให้รีบติดต่อสำนักงานประกันสังคม เพื่อสำนักงานประกันสังคมจะได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข และเมื่อผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ สามารถยื่นบัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับการรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่า ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th  Mobile Application       (SSO Connect Mobile) หรือโทรสายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบ  ข้อมูลการส่งเงินสมทบ ยอดเงินชราภาพ การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี และตรวจสอบการเบิกทันตกรรมได้ด้วย

นายสุรเดช กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการในทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ซึ่งได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ และยังมีการศึกษารูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยของข้อมูล และอำนวยความสะดวก ให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตนและความเป็นเลิศในด้าน การให้บริการต่อไป

………………………………………………………….

ศูนย์สารนิเทศ  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน