ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน เปิดอบรมฝึกอาชีพ “ทำตุงและโคมล้านนา” สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้สูงวัย ตอบโจทย์รองรับสังคมสูงวัย

นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา หลักสูตร “การทำตุงและโคมล้านนา” สัญลักษณ์ของชาวล้านนา เป็นรุ่น 13 จากทั้งหมด 14 รุ่น อบรม 21-24 สิงหาคมนี้ ที่อำเภอแม่สาย  สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้ผู้สูงวัยกว่า 200,000 บาทต่อเดือน ขณะเดียวกันเตรียมเปิดตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการดึงผู้สูงอายุเข้าทำงาน ตอบโจทย์รองรับสังคมผู้สูงวัย

วันที่ 21สิงหาคม 2561 นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา หลักสูตร “การทำตุงและโคมล้านนา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2561 ผู้เข้าอบรมเป็นผู้สูงอายุจำนวน 12 คน ณ แหล่งเรียนรู้ครูจารินทร์ หมู่ 3 ตำบลห้วยใคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการเปิดฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ หลักสูตร “การทำตุงและโคมล้านนา” ว่า จังหวัดเชียงรายมีประชากร 1,285,544 คน เป็นผู้สูงอายุ 192,930 คน ซึ่งประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ มีประชากร 60 ปีขึ้นไปไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศมาตั้งแต่ปี 2551และสิ้นปี 2558 ประเทศไทยมีอัตราส่วนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งประเทศ ที่คาดว่าจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศในปี 2568 ซึ่งรัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณในการดูแลผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องรับมือกับสภาพแวดล้อมของสังคมผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุ และสนับสนุนให้สถานประกอบการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณค่ามีความพร้อม มีความรู้ มีประสบการณ์ สามารถช่วยให้คำแนะนำปรึกษาในด้านต่างๆ ทั้งด้านอาชีพ การงาน การดำเนินชีวิต นอกจากนี้ บางท่านยังมีทักษะในวิชาชีพด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ช่างไม้ ช่างแกะสลัก ทำอาหารไทย ขนมไทย เย็บปักถักร้อย ดอกไม้ ดนตรี เป็นต้น โดยมีการสืบทอดให้แก่ลูกหลาน และผู้สนใจเพื่อดำรงวิชาชีพนั้นสืบไป ซึ่ง  “โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา” ที่กรมการจัดหางานจัดขึ้น สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้

โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นในครั้งนี้ อบรมทั้งสิ้น 14 รุ่น ใน 14 อำเภอ ดำเนินการแล้ว 12 รุ่น มีผู้สูงอายุเข้าอบรมทั้งสิ้น 136 คน  อำเภอแม่สายเป็นรุ่นที่ 13 หลักสูตร “การทำตุงและโคมล้านนา” เนื่องจากตุงและโคมเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของชาวล้านนา หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง การมีชัยชนะ เป็นงาน Handmade ที่มีศิลปะเพราะทำด้วยความบรรจง นำมาใช้ในประเพณียี่เป็ง ประดับตกแต่งตามโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยว เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน ทำให้มีอาชีพ สร้างคุณค่าและความภูมิใจให้กับผู้สูงอายุ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานงานศิลปวัฒนธรรมแบบโบราณให้คงอยู่สืบไป รูปแบบการฝึกอบรมเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการทำตุงและโคมล้านนา วิธีการเก็บรายละเอียดชิ้นงานพร้อมฝึกปฏิบัติจริง โดยภายหลังฝึกเสร็จจะมีการตรวจชิ้นงาน ผู้สูงอายุนำกลับไปที่บ้านและสามารถต่อยอดนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้ต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา สามารถมีอาชีพ มีรายได้ถึง 222,222 บาทต่อเดือน

นางสาวอนุสรีฯ กล่าวต่อว่า อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวเป็นอีกธุรกิจที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ประกอบกับโรงแรมในประเทศไทยมีถึง 9,865 แห่ง ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับแรงงานผู้สูงอายุเข้าทำงานได้ และส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานในระบบทำงานในภาคการค้าและการบริการอยู่แล้วถึงร้อยละ 51.9 ซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมกับแนวทางการส่งเสริมดังกล่าว ทั้งยังเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานดำเนินการพัฒนาทักษะความสามารถของผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวในรูปแบบ “ประชารัฐ”  ซึ่งกระทรวงแรงงานจะได้ประสานและส่งเสริมให้ภาคเอกชนในธุรกิจบริการ การโรงแรม และการท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมกระจายงานและจ้างงานผู้สูงอายุทำงานในตำแหน่งต่างๆ อาทิ แม่บ้านโรงแรม พนักงานเตรียมอาหาร แม่ครัว พนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ และการจ้างทำของจากกลุ่มชมรมผู้สูงอายุเพื่อตลาดโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวต่อไป