ทางหลวงชนบท ปรับผิวทางจราจรถนนสาย นฐ.3015 ช่วงบ้านคลองญี่ปุ่น จ.นครปฐม เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกำแพงแสน  นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปรับผิวทางจราจรบนทางหลวงชนบทสาย นฐ.3015 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข346 – บ้านคลองญี่ปุ่น อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่10 + 600 สิ้นสุดที่ กม.ที่10 + 650 รวมระยะทาง 50 เมตร ซึ่งปรับปรุงผิวทางด้วยยางแอสฟัลต์อิมัลชัน เป็นวัสดุที่แข็งและคงทน  ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวกปลอดภัย และใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรอีกด้วย

ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางหรือแจ้งเหตุบนสายทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

…………………………………………………………………..