พส. จัดประชุมขับเคลื่อนแผนงานฯ โครงการโรงเรียนเพียงหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวงฯ คณะครูอาจารย์ และภาคีเครือข่ายที่ร่วมบูรณาการโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ กว่า 100 คน ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร

นางนภา กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ น้อมนำพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่ายทุกภาค ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อให้เด็กและครอบครัวเข้าถึงสิทธิสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาศักยภาพอย่าง รอบด้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างพลังภาคีเครือข่ายทั้งระดับบุคคล กลุ่ม องค์กร ในการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อสร้างพลังแห่งการให้และแบ่งปันให้มากขึ้นในสังคม กว่า ๘ ปีของการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ได้สร้างสรรค์กิจกรรมจากเด็กสู่ครอบครัว จากรั้วโรงเรียนสู่ชุมชน และได้จัดวางแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี โครงการโรงเรียนเพียงหลวง (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษา ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เด็กมีจิตสำนึกและอุปนิสัย “พอเพียง” สามารถดำรงตนและดำเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างและพัฒนาเครือข่าย เป้าหมาย คือ การมีภาคีเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น ทั้งระดับบุคคล กลุ่ม องค์กร ในการพัฒนาทุนมนุษย์

นางนภาฯ ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ซึ่งต้องใช้หลักการ “สร้างจุดร่วม เสริมจุดเด่น” กล่าวคือ “สร้างจุดร่วม” โดยการ “บูรณาการการทำงาน” ของหน่วยงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในพื้นที่ โรงเรียน และเครือข่าย อย่างเข้มแข็ง เป็นหนึ่งใจ…เดียวกัน และ “เสริมจุดเด่น” ด้วยการ “เสริมสร้างอัตลักษณ์” โรงเรียนเพียงหลวง มารยาทดี มีจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาไปยัง ๓ เป้าหมาย คือ ตัวเด็ก ครอบครัว และชุมชน โดยจัดทำโครงการเชิงนวัตกรรม บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการ หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้น

กิจกรรมประกอบด้วย การสรุปผลการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ การทบทวน SWOT การวิเคราะห์กรอบการวัดและประเมินผล การระดมความคิดวางแผนจัดทำโครงการ “ปืนใหญ่” ที่โรงเรียนเพียงหลวงทุกแห่งจะขับเคลื่อนไปพร้อมกัน และโครงการ “ปีนพก” เป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการ แก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของชุมชนเพียงหลวงแต่ละแห่ง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน“พลังประชารัฐ พลังประชาชน” เสริมสร้างจิตอาสาแก่เด็กและเยาวชน ปลูกต้นกล้าความดี ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป