ก.แรงงาน ร่วมสมาคมประมง ตั้งคณะทำงานถกแนวทางปฏิบัติตามกม.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ตั้งคณะทำงาน พร้อมจัดประชุมถกกฎหมายประมงทะเลครั้งแรก เล็งนำผลกำหนดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงกรณีที่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบกิจการประมงทะเลยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีโดยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 22 จังหวัดชายฝั่งทะเลขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาการทำประมง โดยเฉพาะประเด็นการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล ว่า จากปัญหาดังกล่าว กสร. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล ประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันเป็นครั้งแรกในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคโดยละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล ตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายเช่น การกำหนดเวลาพัก เวลาทำงาน การตรวจเอกสาร เป็นต้น เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ กสร. จะนำผลการหารือร่วมกันมากำหนดเป็นแนวปฏิบัติของทั้งพนักงานตรวจแรงงานใน 22 จังหวัดติดชายทะเลและผู้ประกอบกิจการประมง และหลังจากที่กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างเพื่อรองรับการนำเข้าแรงงานเมียนมาตามระบบ MOU เพื่อป้องกันปัญหา ในการจ้างงาน กสร. ก็จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมตรวจสอบคัดกรองรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแก่แรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในกิจการประมงทะเลด้วย