พส. ผสานความร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์สู่ระดับภูมิภาคอาเซียน

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนรู้ของภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงาน นักการศึกษา และสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2561

นางนภา กล่าวว่า จากแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ความยุติธรรมและสิทธิ ในส่วนของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการสำหรับสตรี เด็ก ผู้สูงอายุและผู้พิการ กำหนดให้มีการจัดตั้งเครือข่ายนักสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2556 และในการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนา มีมติเห็นชอบให้ ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย ดำเนินการร่วมกันจัดตั้งภาคีความร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน (ภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงาน นักการศึกษา และสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน) โดยในปี พ.ศ. 2557 – 2558 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน ในการจัดประชุมภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการสังคม นักการศึกษาและสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน ครั้งที่ 3 และครั้ง4 ทั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม
นักการศึกษา และสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน โดยการแลกเปลี่ยนนักการศึกษาและนักสังคมสงเคราะห์การแลกเปลี่ยนบทเรียนความสำเร็จในการปฏิบัติงาน การกำหนดแนวทางการประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงาน การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการเรียน การสอน และการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน ด้านสังคมสงเคราะห์รวมทั้งการพัฒนาการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียนขึ้น

นางนภา กล่าวต่อว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนรู้ของภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงาน นักการศึกษา และสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2559 และดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยกิจกรรมในปี 2561 นี้ ประกอบด้วย 1) การนำเสนอรายงานการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ในแต่ละประเทศอาเซียน และการแลกเปลี่ยนประเด็นร่วมของระบบสวัสดิการสังคมในอาเซียน 2) การศึกษาดูงานและเรียนรู้งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการแพทย์ ด้านท้องถิ่น ด้านชุมชน ด้านการค้ามนุษย์และด้านคนไร้ที่พึ่ง โดยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3) การแบ่งกลุ่มย่อยนำเสนอข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ และการสรุปผลแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ในมิติอาเซียน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมผสานความร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์สู่ระดับภูมิภาคอาเซียน พัฒนาระบบบริการในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงาน นักการศึกษา และสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียนให้เกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการเรียนการสอนด้านสังคมสงเคราะห์ต่อไป นางนภา กล่าวในตอนท้าย