สค.พม.โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี จัดโครงการครอบครัวอบอุ่น หนุนเสริมอาชีพ ประจำปี 2561 (Happy Family and Happy Money)

วันที่ 17-19 ส.ค. 2561 สค. พม. โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี จัดโครงการครอบครัวอบอุ่น หนุนเสริมอาชีพ ประจำปี 2561 (Happy Family and Happy Money) โดยมีครอบครัวจากศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จ.สมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการกว่า 110 คน จาก 30 ครอบครัว ประกอบด้วย ครอบครัวพ่อแม่ลูก ครอบครัวเดี่ยว /เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวแหว่งกลาง ฯลฯ

นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เปิดเผยว่า ศูนย์ฯ นอกจากฝึกอาชีพทั้งในสถาบันและในชุมชนแล้วยังนำนโยบายภารกิจของ สค. ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่โดยดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560-2564) 5 ยุทธศาสตร์ (1.พัฒนาศักยภาพของครอบครัว 2.สร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว 3.บริหารจัดการที่เอื้อต่อความเข้มแข็งของครอบครัว 4.ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว 5.พัฒนากระบวนการสื่อสารสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว)

“สถานการณ์ครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายมิติ รูปแบบครอบครัวก็มีความหลากหลายโครงสร้างครอบครัวยังมีความซับซ้อน ความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ทำให้พูดคุยหรือทำกิจกรรมร่วมกันน้อยลง อีกทั้ง เศรษฐกิจ วิถีชีวิต การหาเลี้ยงชีพ หารายได้ ในปัจจุบันส่งกระทบต่อครอบครัวอย่างเลี่ยงไม่ได้ กรม สค.เห็นความสำคัญของการพัฒนาและออกแบบกิจกรรมทางสังคมด้านส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว จึงมอบหมายศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางฯ จัดโครงการครอบครัวอบอุ่น หนุนเสริมอาชีพ (Happy Family and Happy Money) เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ณ บ้านฟ้าใส รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของครอบครัว มีกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวด้วยการฝึกอาชีพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันการบริหารจัดการการเงิน การมีอาชีพ และรายได้ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบการบรรยายให้ความรู้ ละลายพฤติกรรม เรียนรู้ผ่านเกมส์และกิจกรรมในรูปแบบทีม เช่น เกมส์ตำส้มตำ ปิงปองสามัคคี การประกวดถ่ายรูปครอบครัวอบอุ่น กิจกรรมฐานฝึกทักษะอาชีพ เป็นต้น โดยคณะครูและผู้รับการฝึกวิชาชีพจากศูนย์ฯ รุ่นที่ 61 แผนกอาหารเบเกอรี่มาร่วมถ่ายทอดฝึกสอนการทำขนมบัวหิมะ การทำสบู่ น้ำยาล้างจานเอนกประสงค์ให้แก่ครอบครัวผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปทำใช้ในครัวเรือนหรือทำขายเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้หนุนเสริมครอบครัวต่อไป

“ครอบครัวในชุมชนจาก จ.สมุทรสาครที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ จะได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการทำบทบาทหน้าที่ที่ดีในครอบครัว การมีสัมพันธภาพที่ดีและใช้เวลาในครอบครัว ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ รู้จักวางแผนจัดการการเงิน การออมของครอบครัวตนเองได้อย่างสมดุลสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และยังร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาสถานการณ์ครอบครัวในชุมชนพื้นที่อีกด้วย” ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวในตอนท้าย

——————————————–