ทางหลวงชนบท เปิดใช้ถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (บริเวณถนนมหาเทพ) แก้ปัญหาจราจรติดขัดในเขตเมือง รองรับการเติบโตในอนาคต

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (บริเวณถนนมหาเทพ) จังหวัดนครสวรรค์ เสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมามีปัญหาการจราจรติดขัดในเขตชุมชนเมืองนครสวรรค์ ในช่วงเวลาเร่งด่วน ทช. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (บริเวณถนนมหาเทพ) จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางในเขตชุมชนเมืองนครสวรรค์ โดยประชาชนสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวเลี่ยงผ่านชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่น ช่วยลดระยะทาง ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ที่เน้นย้ำให้ระบบการคมนาคมในเขตชุมชนเมือง เกิดความสะดวกรวดเร็ว รองรับการพัฒนาและการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต

โครงการก่อสร้างถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (บริเวณถนนมหาเทพ) จังหวัดนครสวรรค์ เป็นโครงการที่อยู่ในเขตชุมชนเมืองนครสวรรค์ มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม. 0+000 ถึง กม. 1+855 ระยะทางรวม 1.855 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไป-กลับ) รวม 4 ช่องจราจร ขนาดช่องจราจรละ 3.25 – 3.50 เมตร เขตทางกว้าง 17 – 20 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 2 – 3 เมตร มีระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร และสิ่งอำนวยความปลอดภัยผู้ใช้ทาง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 93.700 ล้านบาท

…………………………………………………………………………………….