“การบินไทย” นำองค์กรเดินหน้าเข้าสู่ระบบประกันสังคม

Featured Video Play Icon

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สํานักงานประกันสังคม โดย สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 มีนางกัลยา เหมะนัค รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดําเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนครั้งแรก พร้อมชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันสังคม ให้แก่นายอุดม พรหมบังเกิด ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารสิทธิประโยชน์พนักงาน และผู้แทนเจ้าหน้าที่บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อสร้างการรับรู้ พร้อมตอบข้อซักถาม รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าสู่ระบบประกันสังคม