ส.ป.ก. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( กพอ.) ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้อำนวยการสำนักฎหมาย และคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 3/2563 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวม 14 กระทรวง เข้าร่วมประชุม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

สำหรับ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงและหน่วยงานสำคัญที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน)
 6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 9. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 10. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 11. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 12. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 13. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 14. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 15. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 16. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 17. ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย(นายกลินท์ สารสิน)
 18. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(นายสุพันธ์ มงคลสุธี)
 19. เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(นายคณิศ แสงสุพรรณ)
 20. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 21. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)
 22. ประธานสมาคมธนาคารไทย(นายปรีดี ดาวฉาย …………………………………………………………………………………….