ก.แรงงาน เทรนทักษะการค้าระหว่างประเทศ เร่งขับเคลื่อนโลจิสติกส์ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดินหน้าฝึกทักษะแรงงานจบ ป.ตรี ที่ว่างงาน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ เร่งขับเคลื่อนโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง มีผู้ผ่านการฝึกแล้วกว่า 500 คน มีงานทำร้อยละ 97 เก่งภาษารับเงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาท

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ต้องหยุดการฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ แต่ขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว การฝึกอบรมดังกล่าวจึงเริ่มดำเนินการต่อรุ่นละ 50 คน โดยรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 จะเริ่มอบรมในเดือนกรกฎาคม 2563 สำหรับรุ่นที่ 5 และ 6 กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ซึ่งในปีนี้มีเป้าหมายพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น 300 คน

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กพร. สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) และโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)  พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปีแล้ว มีผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วจำนวน 511 คน มีงานทำ 499 คน คิดเป็นร้อยละ 97.65 โดยมีสถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กว่า 230 บริษัท รับเข้าทำงานทันที ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม มีความพร้อมในการทำงานและมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ มีตัวแทนจากสถานประกอบกิจการด้านการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เช่น เอกสารที่ใช้ในธุรกิจการขนส่งทางศุลกากร ภาษีและพิธีการศุลกากรการขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การบรรจุและการขนส่งในรูปแบบต่างๆ และภาษาอังกฤษสำหรับกระบวนการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 4 เดือน

นายสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ว่างงานหรือแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ควรได้รับการพัฒนาวิชาชีพใหม่เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการ ซึ่งสถานประกอบกิจการด้านโลจิสติกส์มีความต้องการจ้างงานอีกมาก เนื่องจากประชาชนยังต้องอุปโภค บริโภค สั่งซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายโดยตรงและสั่งซื้อผ่านออนไลน์ การขนส่งสินค้าจึงจำเป็นและมีแนวโน้มเติบโตมากยิ่งขึ้น โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ จึงสามารถผลิตแรงงานเพื่อป้อนอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ได้อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือ นักศึกษาที่จบ ป.ตรี ยังว่างงานอยู่ ได้รับโอกาสฝึกทักษะที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อีกทั้งสถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิกของสมาคม มีความมั่นใจรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากกพร.และ ITBS ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ จึงการันตีค่าจ้างให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน หากมีทักษะด้านภาษา เริ่มต้นที่ 20,000 บาทต่อเดือน

……………………………………………………………………