คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญรับฟังสรุปสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญรับฟังสรุปสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากทั่วโลกและการปรับกระบวนทัศน์แบบองค์รวมที่ประเทศไทยต้องทำให้เกิดสมดุลของสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม

ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

รับชมผ่านทาง: http://iptv.mahidol.ac.th
Facebook live Fan Page:
👉🏻 Mahidol University: https://www.facebook.com/mahidol/
👉🏻 Mahidol Channel: https://www.facebook.com/mahidolchannel/
👉🏻 Siriraj Channel: https://www.facebook.com/siriraj.channel/