กรมการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารริมทางต่อยอดการท่องเที่ยวไทย

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาอาหารริมทางในประเทศไทยในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการ Clean Food Good Service Street Food Thailand 2018) ร่วมกับ รองอธิบดีกรมอนามัย และนายกสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ เวียงใต้

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวถึงกระแสด้านการท่องเที่ยวผ่านอาหาร Food Tourism ในปัจจุบัน ทำให้กรมการท่องเที่ยวซึ่งมีหน้าที่พัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีแนวคิดที่จะดำเนินโครงการพัฒนาอาหารริมทางในประเทศไทยในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยเริ่มพัฒนาผู้ประกอบการอาหารริมทางในจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการประกอบอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจ ผ่านการจัดการอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานบริหารอาหารริมทางเพื่อการท่องเที่ยว การเลือกใช้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุอาหารที่เหมาะสมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและปลอดภัย รวมถึงการต่อยอดด้านการตลาด และพัฒนาบุคลิกภาพสร้างความน่าเชื่อถือ ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานและถูกต้อง โดยวิทยากรจากหลากหลายวงการ ซึ่งจะจัดขึ้นในพื้นที่ 4 จังหวัด ตามกำหนดการ ดังนี้

     ครั้งที่ 1 ภาคกลาง กรุงเทพ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ ข้าวสาร เวียงใต้ วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561

     ครั้งที่ 2 ภาคใต้ จังหวัดสงขลา โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561

     ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์  โรงแรมบุรีเทล จันทร์ที่ 3 กันยายน 2561

     ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่  วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561

กรมการท่องเที่ยว จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารริมทางและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการอบรม การพัฒนาอาหารริมทาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 092-992-6564 www.tourism.go.th