รพ.สต.ปากคลอง จ.ระนอง สร้าง อสต. ดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคแรงงานต่างชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคลอง จ.ระนอง จัดบริการดูแลสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคแรงงานต่างชาติสัญชาติพม่า โดยใช้รูปแบบปากคลองโมเดล สร้างอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ทำงานร่วมกับทีมหมอครอบครัว เป็นตัวเชื่อมการให้บริการเชิงรุก

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคลอง อ.เมือง จ.ระนอง ติดตามการจัดบริการ การดูแลสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคแรงงานต่างชาติสัญชาติพม่า และให้สัมภาษณ์ว่า จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดชายแดนทะเลอันดามัน มีชาวพม่าเข้ามาเป็นแรงงานประมงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมงเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องมีการจัดการทั้งด้านบริการตรวจรักษาโรค  ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การป้องกันควบคุมโรค การดูแลอนามัยแม่และเด็ก ติดตามการให้วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอสม.ของกระทรวงสาธารณสุข ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รพ.สต. และทีมหมอครอบครัว เพื่อช่วยเป็นล่ามสื่อสารด้านสุขภาพประจำชุมชนและเชื่อมการให้บริการเชิงรุกด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชนขั้นพื้นฐาน

สำหรับรพ.สต.ปากคลอง ได้ใช้รูปแบบปากคลองโมเดล ดำเนินการในชุมชนตัวแอลเพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว โดยคัดเลือกตัวแทนแรงงานต่างด้าวหรือผู้ติดตามในชุมชนมาอบรมเป็นอสต. จำนวน 22 คน สำรวจข้อมูลสุขภาพแต่ละหอพักในชุมชน แจกสื่อสองภาษา จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง รพ.สต. อสม. อสต. แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม จัดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น การกำจัดขยะ  ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์แมลงพาหะนำโรค  ช่วยเฝ้าระวังโรคโดยแจ้งข่าวและอาการเจ็บป่วยในชุมชน แก่อสม.พี่เลี้ยงในชุมชนและรพ.สต. ทำให้ขณะนี้ ไม่มีปัญหาเรื่องขยะ ไม่พบโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงและไข้เลือดออกในพื้นที่ ซึ่งปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญคือการมี อสต.ที่ช่วยเป็นล่าม ประสานการให้บริการเชิงรุกในชุมชน สามารถนำไปขยายผล ในดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามในรพ.สต.อื่น ๆ ต่อไป

ทั้งนี้ ตำบลปากน้ำ มี 6 หมู่บ้าน โดยอยู่บนพื้นที่เกาะ 3 เกาะและพื้นที่บก มีประชากรไทย 6,307 คนประชากรแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม 27,004 คน มีรพ.สต. 4 แห่ง รับผิดชอบพื้นที่ชุมชนต่างด้าวซึ่งแบ่งเป็น 6 โซน ได้แก่ โซนแพธงไทยดีด้านซ้ายและชุมชนตัวแอล โซนตลาดโชคดี โซนรวมแพ โซนสะพานปลา โซนแพธงไทยดีด้านขวา และท่าเรือเกาะพยาม เพื่อให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมตามชุดสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ